Vergi Levhasının İşyerine Asılması Zorunluluğu Kaldırılarak Yerine Elektronik Ortamda Alınması Zorunluluğu Getirildi !!!

 • I. GİRİŞ

  6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK ’nun 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

  09 Nisan 2011 Tarihli, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) Taslağı ile bundan böyle; vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, vergi kimlik numarası doğrulama servisi ve vergi levhası doğrulama servisine ilişkin düzenlemeler getirilmiş bulunmaktadır.

  II. YASAL DÜZENLEME

  213 sayılı VUK ‘nun 5 inci maddesi, 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ve Vergi Usul Kanunun 408 Sıra Nolu Tebliğ Taslağı ile konunun usul ve esasları yeniden düzenlenmiş olup, detaylar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

  1. Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar

  Gelir Vergi Mükellefleri

  1. Ticari kazanç sahipleri,
  2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen
  yazıhaneyi açmış olanlar)
  3. Serbest meslek erbabı,
  4. Adi şirketler,
  5. Kollektif şirketler,
  6. Adi komandit şirketler.

  Kurumlar Vergisi Mükellefleri

  1. Anonim şirketler,
  2. Limited şirketler,
  3. Eshamlı komandit şirketler,
  4. İş ortaklıkları.

  2. Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler

  Mükellefin;

  a) Adı ve soyadı,
  b) Ticaret ünvanı,
  c) İş yeri adresi,
  d) Vergi kimlik numarası,
  e) Bağlı bulunduğu vergi dairesi,
  f) Vergi türü,

  g) İşe başlama tarihi,
  h) Faaliyet kodu (NACE Kodu) ve faaliyet türü,
  g) Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde vb),
  ı) Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergi,
  i) İnternet vergi dairesi tarafından üretilecek onay numarası ve onay tarihi.

  3. Vergi Levhasının Alınması

  Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresi içinde verilmesi halinde vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre otomatik olarak oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesine aktarılacaktır.

  Mükellefler tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresi içinde verilmediği ancak beyannamelerin vergi levhasının kanuni alınma süresi içerisinde verilmesi durumunda, vergi levhası sistem tarafından otomatik olarak mükellefin internet vergi dairesine aktarılacaktır. Her iki durumda da mükellefin vergi levhasını süresinde aldığı kabul edilecektir.

  Vergi levhasını yazılı almak isteyen mükellefler, ilgili dönem beyannamelerini vermiş olmak kaydıyla internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla internet vergi dairesinden yazdırabilirler.

  Bu şekilde alınan vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmasına veya tasdik ettirilmesine gerek bulunmamaktadır. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilen onay numarası ve tarihi, vergi levhasının tasdiki hükmündedir.

  Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi levhalarında, 408 Seri Nolu Tebliğ’de sayılan bilgilere yer verilecek, ancak matrah kısmında da “Yeni işe başlama” ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin, mükellefiyet tesisiyle birlikte vergi levhası, sistem tarafından otomatik olarak internet vergi dairesine aktarılacaktır.

  4. Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi

  408 Seri Nolu Tebliğ’de sayılan mükelleflerin, ticaret ünvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, faaliyet kodu (NACE Kodu) veya faaliyet türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhası sistem tarafından otomatik olarak internet vergi dairesine aktarılacaktır.

  III. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

  Mükellefler, bu güne kadar her yıl beyan ettikleri gelir/kurum beyanları sonrası en geç Mayıs ayı sonuna kadar vergi levhalarını bağlı bulundukları vergi dairelerine veya mali müşavirlerine onaylatmak ve onayladıkları vergi levhalarını işyerlerine asmak zorunda idiler. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında ise cezai işlemler yapılmakta idi.

  Torba Yasa olarak bilinen 6111 sayılı Kanun’da yapılan önemli bir düzenleme ile, artık vergi levhaları mükellefler tarafından tanzim edilmeyecek, ilgili vergi daireleri veya mali müşavirleri tarafından onaylanmayacak olup, işyerlerine asma mecburiyeti de olamayacaktır.

  Bu durum, vergi levhası sistemini veya varlığını ortadan kaldırmamakta olup, sistemi de daha kolay bir hale getirmiş bulunmaktadır. Bundan böyle, vergi levhaları idare tarafından internet ortamında oluşturulacak, mükellefler ise vergi levhalarını elektronik ortamda alabileceklerdir.

  Değişiklik ile, vergi levhasında bulunması gereken bilgiler daha da artırılarak mükellefler hakkında daha detaylı teknik bilgilere de ulaşılmış olacaktır. (Ek 1)

  Mükellefler, başka kurumlara ibraz edecekleri vergi levhalarının internet vergi dairesinden yazdırılmış nüshasının fotokopi yoluyla çoğaltılan örneklerini herhangi bir onaya gerek kalmadan kullanabileceklerdir. Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayımlayabilirler.

  Ek 1:
  VERGİ LEVHASI
  MÜKELLEFİN

  ADI SOYADI   : ...........................................................................................................
  VERGİ KİMLİK/TC KİMLİK NO   : (Barkodlu).........................................................
  TİCARET ÜNVANI   : ................................................................................................
  BAĞLI BULUNDUĞU VERGİDAİRESİ   : .............................................................
  İŞE BAŞLAMA TARİHİ   : .........................................................................................
  VERGİ TÜRÜ   : .......................................................................................................
  FAALİYET KODU (NACE KODU) VE FAALİYET TÜRÜ   : .................................
  İŞ YERİ ADRESİ   : ....................................................................................................
  FAALİYET DURUMU   : ..........................................................................................

  Takvim yılı    Beyan Olunan Matrah     Tahakkuk Eden Vergi     Onay numarası (Barkodlu)     ve onay tarihi

  2010

  2009

  2008