KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

 • KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA VERİLEN BELGELERE (K1, K2 VB.) İLİŞKİN UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR HAKKINDA

   

   

    Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında uygulanmakta olan mevzuatta göre  K belgesi ve diğer belge sahibi gerçek ve tüzel kişilere son zamanlarda Ticaret Odaları ( K ) Belge düzenleme yetkisine salip departmanları tarafından İdari Yaptırım Kararları tebliğ edilmektedir. İdari yaptırım kararları belli bir sayıyı aşması halinde belgelerin geçici durdurma ve iptaline kadar gitmektedirler. Ancak Belge sahiplerinin uyarı cezalarını para cezalarına çevirmeleri halinde uyarı cezaları kaldırmaktadırlar. Bu konuda detaylı bilgi aşağıdaki gibidir:

   

  Belge sahibi gerçek ve tüzel kişiler;  

  -          Unvan değişikliği

  -          Adres Değişikliği

  -          Vergi Dairesi Değişikliği

  -          Ortaklık yapısındaki değişiklikler, hisse devri vb.

  -          Sermaye Artırımı veya azaltılması

  -          Taşıtlarda yapılan değişiklikler (Ruhsat değişiklikleri vb.)

  -          Yukarıda sayılan değişikliklerin meydana geldiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

   

  Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilere Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 76. Maddesinin 1. Fıkrasının ( n ) bendine istinaden 5 (beş) uyarı cezası verilir. 

   

  Puan cezalarının tekerrürü halinde gerçek ve tüzel kişiliğin belge kapsamındaki faaliyetini geçici durdurma ve belge iptaline kadar gidilmektedir. İsteyen belge sahipleri her  yıl yeniden değerleme oranında arttırılan ceza tutarını (2012 yılı için her  ( 1 ) puan için 74 TL ) Bakanlık saymanlığına ödenmeleri halinde ceza puanları kaldırılmaktadır.

   

  Burada dikkat edilmesi gereken husus 5 (beş) puan uyarı cezasının parasal karşılığının (5 Puan x 74 TL = 370 TL) 370 Türk Lirası olduğudur.

   

  Ayrıca bu cezalar her bir belge için ayrı ayrı uygulanmaktadır.