E-Defter Tutma Ve E-Fatura Kullanma Zorunluluğu

14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  aşağıda sayılan mükelleflere elektronik fatura kullanma (düzenleme ve alma)  ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmiştir:


a)  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari  25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

b)  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

Yapılan bu düzenleme; madeni yağ lisansına sahip olanlar ile  ÖTV Kanunu’na ekli (III)  sayılı listedeki (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün mamulleri) malları imal veya ithal edenler kadar  bunlardan 2011 yılında alış yapanları da  ilgilendirmektedir. Tebliğdeki cümlelerden; madeni yağ lisansına sahip olanlardan yada içki imalatçısı yada ithalatçılarından mal alanların sadece aldıkları bu mallarla ilgili olan değil 2011 yılındaki toplam (her türlü mal ve hizmet satışından kaynaklanan) brüt satış hasılatlarının dikkate alınacağı anlamı çıkmaktadır. İki basit örnekle konuyu açıklamaya çalışalım:

 

ÖRNEK (1):  Tekstil işiyle uğraşan Teks Ltd Şti, 2011  yılında    5015  sayılı Kanun kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan Yılmaz AŞ  den  1.000 TL  lık mal satın almış  olup, Teks Ltd. Şti’nin  2011  yılı brüt satış hasılatı  25.600.000 TL  dır. Bu durumda, Teks Ltd. Şti. 421 No’lu Tebliğ uyarınca e.fatura ve e.defter zorunluluğu kapsamına girmektedir.

 

ÖRNEK (2): Otelcilik faaliyetinde bulunan Asya AŞ,  2011 yılında ithalatçı Batı AŞ den 5.000 TL tutarında alkollü içki satın almıştır. Asya  AŞ nin 2011  yılı brüt satış hasılatı  11.250.000 TL  dır. Bu verilere göre Asya AŞ 421 No’lu Tebliğ uyarınca e.fatura ve e.defter zorunluluğu kapsamına girmektedir.

 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda madeni yağ: baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilâvesi sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeler şeklinde tanımlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca madeni yağ lisansı verilen firmalar kurumun resmi internet sitesinde liste halinde yayımlanmaktadır. Mükelleflerin 2011 yılında madeni yağ alışında bulundukları firmaların anılan yılda lisans sahibi olup olmadığını bu listeden kontrol etmeleri mümkündür.

Madeni yağ  lisansına sahip olanlardan yada ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların imalatçısı yada ithalatçısından mal alan 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerdeki kamu kurum ve kuruluşları ise elektronik defter ve elektronik fatura zorunluluğu dışında bırakılmıştır.

Tebliğdeki zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;


a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.)

b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)

içerisinde geçmeleri zorunludur.

Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi www.efatura.gov.tr  internet adresinden yayımlanacaktır.

Elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın yukarıdaki internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir. E.Fatura kapsamına dahil olmayan mükelleflerin e.fatura değil kağıt fatura almaları gereklidir. Bu zorunluluklara uyulmaması halinde fatura düzenlenmemiş ve alınmamış kabul edilecektir.

Konuyla ilgili diğer hususlar 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde mevcuttur.

Madeni yağ lisansına sahip olanlardan yada ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların imalatçısı yada ithalatçısından mal alanlarla ilgili olarak tebliğde geçen ifadelerin değiştirilmesi yada bu ifadelere açıklık getirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.